. Will Saudi Arabia Execute Guest Workers for 'Witchcraft'. Discontent definition, not content; dissatisfied; discontented. Now that he’s facing re-election, his Democratic opponents are trying to direct the discontent in their direction, with some of them calling to fundamentally remake the American economy. (see also malcontent). See more. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, due time for doing certain things, we will become dissatisfied and, కొన్ని నిర్ణీత పనులు చేయడానికి ఆయన గడువు తీరే వరకు వేచివుండకపోతే, మన ఆనందాన్ని హరించివేసే, “The sea” of restless, rebellious humanity churns up, తిరుగుబాటు చేసే అవిశ్రాంత మానవజాతి అనే “సముద్రము”, “The sea” of rebellious humanity churns up, నిండి, అన్నివేళలా ఫిర్యాదుచేసే దానిగా నేను తయారయ్యాను.”, 14 Whatever the reason for our displeasure, if we were to allow, to go unchecked, it could promote in us a spirit of, కారణమైనప్పటికీ, ఫిర్యాదు చేసే స్వభావాన్ని మనం అదుపులో పెట్టుకోకపోతే అది మనలో. What is meaning of discontent in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … We hope this will help you to understand Telugu better. , always wants more, and rebels at grievous circumstances. showing or experiencing dissatisfaction or restless longing; "saw many discontent faces in the room"; "was discontented with his position", a longing for something better than the present situation. If you want to know how to say discontent in Telugu, you will find the translation here. Dictionary.com Unabridged “Democrat” vs. “Republican”: Where Did The Parties Get Their Names? Learn more. Here is the translation and the Telugu word for discontent: అసంతృప్తి Edit. Foreign actors, from Russia to China, can take advantage of social unrest, the digital age and human psychology to stir discontent — and potentially affect elections.

“Affect” vs. “Effect”: Use The Correct Word Every Time. . Type in Telugu Script నిండిపోయి తిరుగుబాటుదారులుగా మారిన టీనేజర్ల ప్రభావం నుండి మమ్మల్ని కాపాడుతున్న ఆర్టికల్లు మాదగ్గరున్నందుకు మేమెంత కృతజ్ఞులం! Immediately he saw the frown of the artist's discontent with her work clouding her face. Cookies help us deliver our services. or dwelling on the negative factors of your assignment will only make you dissatisfied and, పెట్టుకుని, లేక మీ నియామకంలోని ప్రతికూల అంశాలపైనే మనస్సు నిలుపుతూ కలల లోకంలో విహరించడం మీలో అసంతృప్తి, own worth by comparing yourself with others, you will end up either haughty or chronically, వేరేవాళ్లతో పోల్చుకుని మీ విలువను అంచనా వేసుకుంటే, మీలో గర్వమన్నా పెరుగుతుంది లేదా మీకెంతో, (Exodus 15:1-21) Faced with the discomforts of, of the Canaanites, however, the gratitude of God’s people was replaced by a spirit of, (నిర్గమకాండము 15: 1-21) అయితే, అరణ్యంలో ఎదురైన ఇబ్బందులవల్ల, కనానీయుల భయంవల్ల దేవుని ప్రజల్లో కృతజ్ఞతకు బదులుగా. , నిరుత్సాహంగా ఉన్నారు, మంచి మార్పు రావాలని వారు ఇష్టపడుతున్నారు.—యెషయా 60:2; మత్తయి 9:36. , though, they exaggerated their plight and began to murmur. One British lecturer went as far as to say: “Far, of the good society, the family . is the source of all our. భావించే బదులు, కీర్తనల గ్రంథకర్త చేసిన విధంగా యెహోవా మనలను ఆశీర్వదిస్తున్న మార్గాలను మనం పునఃపరిశీలించుకోవడం మంచిది. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. “పిల్లలకు కథలు చదివి వినిపించడం వారి లేఖననైపుణ్యాలను మెరుగుపర్చుతుందని” గ్లోబ్ అండ్ మెయిల్ అనే కెనడా వార్తాపత్రిక నివేదిస్తుంది. Discontent with life led to complete recklessness on the battlefield. power or ability to act or to influence people, events, decisions, etc. Indeed, an indecisive young person may vacillate, experiencing, వాస్తవానికి సందిగ్ధావస్థలో ఉండే యౌవనస్థుడు అసంతృప్తి చెందుతూ వ్యాకులపడుతూ తన ఎదుట ఉన్నవాటిని ఎంపిక, The Greek-speaking Jews did not selfishly express, గ్రీకుభాష మాట్లాడే యూదులు స్వార్థంతో తమ స్వంత పరిస్థితి గురించిన. As for their followers, all the discontent and doubt had given way to an implicit faith. , ‘గాలికై ప్రయాసపడినట్లయ్యే’ సాధ్యతా ఉంది. “America The Beautiful” Lyrics You Probably Don’t Know. A longing for better times or circumstances. discontent definition: 1. a feeling of wanting better treatment or an improved situation: 2. a feeling of wanting better…. మనకున్నదానితో మనం తృప్తిపడక లేని దాని కొరకు మనం వాంఛించేలా మనకవసరం లేని వాటిని కోరుకునేలా చేయడమే ప్రకటన లక్ష్యం. By using our services, you agree to our use of cookies. What Is The Difference Between “It’s” And “Its”?

in the German Catholic Church toward the conservative orientation of the Vatican is rising,” reports the Rome daily La Repubblica after the recent appointment by John Paul II of 30 new cardinals. Eventually, those who are too ambitious are likely to become, and may discover that they are “striving after wind.”.

Why Do “Left” And “Right” Mean Liberal And Conservative?

. . Telugu Meaning of Discontent or Meaning of Discontent in Telugu. Critics Rally Around Benedict As Talk of Schism Looms, Jafar Panahi: Filmmaking Ban Is My Iranian Prison, Brazil’s World Cup Is An Expensive, Exploitative Nightmare. I was a confirmed grumbler, too; but he never let me indulge my discontent. lack of contentment, as with one's condition or lot in life, Does Anyone Really Know What Socialism Is? “Epidemic” vs. “Pandemic” vs. “Endemic”: What Do These Terms Mean? The United States, like many countries around the world, seems to have entered a period of broad and deep discontent. కీర్తికెక్కాలన్న గాఢమైన కోర్కెగలవారు చివరికి. 408 Rebroadcast), George Floyd Protests Show How The US Has Retreated From Its Position As A World Leader, Does Anyone Really Know What Socialism Is? Discontent: Telugu Meaning: అసంతృప్తి, అసంతుష్టి showing or experiencing dissatisfaction or restless longing; saw many discontented faces in the room; was discontented with his position / a longing for something better than the present situation / Not content / lack of contentment; dissatisfaction with one's circumstances., By using our services, you agree to our use of cookies. Absentee Ballot vs. Mail-In Ballot: Is There A Difference? , ఎప్పుడూ వానికి ఎక్కువే కావాలి, బాధను తెచ్చే పరిస్థితుల్లో అతడు ఎదురుతిరుగుతాడు. articles that address us young ones and protect us from the influence of.

How to use discontent in a sentence. Find out! Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012. a restless desire or craving for something one does not have.

యౌవనస్థులకే వ్రాయబడిన ఆర్టికల్లు మాదగ్గరున్నందుకు.

Much of this discontent is related to economic issues — some of them specific, like wage stagnation and the spike in healthcare and college costs. to make discontented; dissatisfy; displease. అనవలసి వచ్చింది: “మంచి సమాజానికి మంచి ఆధారమై యుండాల్సిన దానికి బదులుగా కుటుంబము సమస్త కలతలకు .

with what we have and desirous of what we don’t need.

discontent translation in English-Telugu dictionary. English Meaning of Discontent, Discontent Meaning in English, Discontent Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings A discontented person. 408), Is the Pope Catholic? కూడిన ఒక విమర్శనాత్మకమైన స్ఫూర్తిని తనలో పెంపొందించుకుంటూ సాతాను దాన్ని ఇతరుల్లో నాటడం ప్రారంభించాడు. in himself, Satan began to sow it in others. Almost from the beginning, there have been rumblings of discontent about Pope Francis. More ominously, there is a rising tide of discontent that threatens to turn the streets into war zones. An accusation of witchcraft is vague enough to serve as a kind of catchall for discontent.

(Ep. కూడిన స్వభావాన్ని పురికొల్పి, మనల్ని ఎల్లప్పుడూ సణిగేవారిగా మారుస్తుంది. . The economists said that the causes of discontent were the Corn Laws and the other taxes on food. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins How many Word of the Day terms do you remember from the week of November 2–8, 2020? the raising or rising of a body in air by supernatural means. (Ep.

Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2020, Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition To deprive of contentment; to make uneasy; to dissatisfy. The US has been brought to this point by a long-term legitimacy crisis of the American elite, accompanied by rising levels of mass discontent and coercive state responses.

and disappointed with the way the world is going and would like, ప్రపంచం నడుస్తున్న విధానాన్నిబట్టి అత్యధికులు. Discontent definition is - dissatisfied, discontented. The feeling of nationality has played a very subordinate part in fomenting or keeping alive Irish discontent. His new documentary, A Cinema of Discontent, is about film censorship in Iran.

because of not having a certain privilege, we do well to reexamine the. Meaning of 'Discontent' in Telugu from English to Telugu Dictionary. Cookies help us deliver our services. Meaning of discontent in Telugu or Telugu Meaning of discontent & Synonyms of discontent in Telugu and English.

A longing for something better than the present situation. . కూడిన స్వభావంతో, తమ పరిస్థితుల్ని భూతద్దంలో చూసుకొని సణగడం మొదలుపెట్టారు. began after many hundreds of abortions. .